Τάξεις μαθητών τυπικής ανάπτυξης

Οργανώνουμε τάξεις για μαθητές τυπικής ανάπτυξης κατόπιν λεπτομερούς αξιολόγησης, και όχι ενός απλού placement test, με σκοπό την ανίχνευση των δυνατών σημείων αλλά και τυχόν δυσκολιών τους. Οι τάξεις αυτές λειτουργούν στη λογική της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και οδηγούν κάθε χρόνο τους μαθητές μας σε επίσημες πιστοποιήσεις από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια.