Με τον όρο μεταγνώση αναφερόμαστε στην επίγνωση του τρόπου λειτουργίας της σκέψης μας και των τρόπων με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τη γνώση ή αλλιώς η επίγνωση του τι γνωρίζουμε και τι όχι. Μεταγνώση επίσης είναι η γνώση του τρόπου με τον οποίο ένας μαθητής θα φτάσει στην επίλυση ενός προβλήματος. Για παράδειγμα, έχω εργασία στην Ιστορία. Πού θα ψάξω; Πώς θα ψάξω; Ποιες από όλες τις πληροφορίες που βρήκα είναι χρήσιμες και ποιες όχι; Πως θα τις αξιοποιήσω στο γραπτό μου; Πώς θα σχεδιάσω τις στρατηγικές μου που θα με οδηγήσουν στο ζητούμενο αποτέλεσμα;

Η μεταγνώση στην εκπαίδευση είναι ιδιαιτέρως σημαντική και πρέπει να διδάσκεται στους  μαθητές ειδικά σε όσα παιδιά δεν θα αποκτήσουν δεξιότητες με τρόπο ασυνείδητο. Έρευνες έχουν δείξει ότι η μάθηση ενισχύεται με την άμεση εκμάθηση των μεταγνωστικών στρατηγικών προτείνοντας άμεση διδασκαλία με δυνατότητες σταδιακής ανεξαρτητοποίησης των μηχανισμών εφαρμογής τους. Μέγιστος, άλλωστε, στόχος της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι το να μάθει ο μαθητής πώς να μαθαίνει, να αναπτύξει ένα ρεπερτόριο διαδικασιών σκέψης τις οποίες και θα μπορεί να ανακαλεί για την επίλυση των προβλημάτων του. Η σκέψη των μαθητών θα πρέπει να κατευθύνεται στη διαδικασία κι όχι μόνο στο περιεχόμενο καθώς είναι πλήρως κατανοητό πως η διαδικασία και η κατανόηση θα προωθήσουν, με τη σειρά τους, τη μάθηση.

Οι στρατηγικές μεταγνωστικού τύπου αφορούν τον προσδιορισμό του στόχου μάθησης, την εκτίμηση του βαθμού στον οποίο πετυχαίνεται ο στόχος κι όπου είναι αναγκαίο την τροποποίηση των στρατηγικών ώστε να οδηγηθεί ο μαθητής στην επίτευξη του στόχου τους. Ο μαθητής θα πρέπει να μάθει να κατανοεί ποια θέματα γνωρίζει και ποια όχι και με ποιους τρόπους θα προσεγγίσει την υπάρχουσα γνώση για την συνδέσει με τις νέες πληροφορίες. Όμως για να έχει επιτυχία η όποια στρατηγική θα πρέπει να στηρίζεται στην ήδη υπάρχουσα γνώση αλλά και στη εμπειρία του μαθητή. Οι θεματικές ενότητες είναι πολύ σημαντικές δεδομένου ότι αποτελούν τον σύνδεσμο ανάμεσα στην τάξη και τον πραγματικό κόσμο έξω από αυτήν. Και φυσικά αποτελεί σφάλμα των εκπαιδευτικών να πιστεύουμε ότι αυτός ο σύνδεσμος είναι μια φυσική διαδικασία.

Οι μαθητές χρειάζονται δουλειά προκειμένου να κατακτήσουν οι μαθητές μέσω των μεταγνωστικών δυνάμεών τους, τη μεταφορά και την εφαρμογή των όσων  μαθαίνουν στις πραγματικές καταστάσεις. Αυτό θα γίνει και μέσω των αυθεντικών δραστηριοτήτων που θα προσομοιώνουν την καθημερινή τους πραγματικότητα και θα διευκολύνουν τη μάθησης σε βάθος και θα ενισχύουν την αυτονομία.