Στο One Way Success προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για όλες τις βαθμίδες αγγλικών πιστοποιήσεων, ανεξαρτήτου ηλικίας και προηγούμενης τριβής με την αγγλική γλώσσα.

Οι εξετάσεις YLE Cambridge αφορούν στα επίπεδα Pre-A1 (Starters), A1 (Movers) και Α2 (Flyers) και είναι σχεδιασμένες για τη σωστή, αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων μαθητών ηλικίας μεταξύ 7 και 12 ετών. Στόχος των εξετάσεων είναι να ενθαρρύνονται οι προσπάθειες των μικρών υποψηφίων μας παράλληλα με την παρακολούθηση της προόδου τους.

Διενεργούνται 2 φορές τον χρόνο και οι υποψήφιοι μαθητές εξετάζονται και στις 4 δεξιότητες (Reading, Writing, Speaking, Listening). Αναλυτικές οδηγίες και ενημέρωση γονέων θα γίνεται κάθε χρόνο πριν από την περίοδο των εγγραφών.

Το One Way Success μπορεί, λόγω της μακράς εμπειρίας, σε αυτά τα επίπεδα να εγγυηθεί τη άρτια προετοιμασία ΟΛΩΝ των μαθητών μας ανεξαρτήτως μαθησιακού προφίλ ή δυσκολιών. Το υλικό της προετοιμασίας τους, πέραν των Practice Tests, δίνεται δωρεάν από το κέντρο μας από την πρώτη κιόλας ημέρα της προετοιμασίας των μαθητών μας η οποία είναι ενσωματωμένη στην διδακτέα ύλη.

Σε προκαθορισμένες ημερομηνίες οι μαθητές μας θα γράφουν τεστ προσομοίωσης (mock exams) προκειμένου να καθορίζεται ο βαθμός ετοιμότητας τους και ο – τυχόν – επαναπροσδιορισμός των διδακτικών μας στόχων.

Οι εξετάσεις KETfs αφορούν στο επίπεδo Α2 και αποτελούν απόδειξη ότι οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοούν βασικά Αγγλικά σε καταστάσεις της καθημερινότητας. Οι εξετάσεις αφορούν μαθητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 250 ώρες διδασκαλίας και μπορούν να γράφουν αλλά και να κατανοούν βασικά Αγγλικά.

Διενεργούνται 2-3 φορές τον χρόνο και οι υποψήφιοι εξετάζονται και στις 4 δεξιότητες (Reading, Writing, Speaking, Listening) και οι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν και μέσω υπολογιστή. Αναλυτικές οδηγίες και ενημέρωση γονέων θα γίνεται κάθε χρόνο πριν από την περίοδο των εγγραφών.

Το One Way Success μπορεί, λόγω της μακράς εμπειρίας, σε αυτά τα επίπεδα να εγγυηθεί τη άρτια προετοιμασία ΟΛΩΝ των μαθητών μας ανεξαρτήτως μαθησιακού προφίλ ή δυσκολιών. Το υλικό της προετοιμασίας τους, πέραν των Practice Tests, δίνεται δωρεάν από το κέντρο μας από την πρώτη κιόλας ημέρα της προετοιμασίας των μαθητών μας η οποία είναι ενσωματωμένη στην διδακτέα ύλη.

Σε προκαθορισμένες ημερομηνίες οι μαθητές μας θα γράφουν τεστ προσομοίωσης (mock exams) προκειμένου να καθορίζεται ο βαθμός ετοιμότητας τους και ο – τυχόν – επαναπροσδιορισμός των διδακτικών μας στόχων.

Οι εξετάσεις PETfs (Cambridge) και BCCE (Michigan) αφορούν στο επίπεδo B1 και αποτελούν απόδειξη ότι οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοούν Αγγλικά σε καταστάσεις της καθημερινότητας.

Διενεργούνται 2-3 φορές τον χρόνο και οι υποψήφιοι εξετάζονται και στις 4 δεξιότητες (Reading, Writing, Speaking, Listening) και οι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν και μέσω υπολογιστή. Αναλυτικές οδηγίες και ενημέρωση γονέων θα γίνεται κάθε χρόνο πριν από την περίοδο των εγγραφών.

Το One Way Success μπορεί, λόγω της μακράς εμπειρίας, σε αυτά τα επίπεδα να εγγυηθεί τη άρτια προετοιμασία ΟΛΩΝ των μαθητών μας ανεξαρτήτως μαθησιακού προφίλ ή δυσκολιών. Το υλικό της προετοιμασίας τους, πέραν των Practice Tests, δίνεται δωρεάν από το κέντρο μας από την πρώτη κιόλας ημέρα της προετοιμασίας των μαθητών μας η οποία είναι ενσωματωμένη στην διδακτέα ύλη.

Σε προκαθορισμένες ημερομηνίες οι μαθητές μας θα γράφουν τεστ προσομοίωσης (mock exams) προκειμένου να καθορίζεται ο βαθμός ετοιμότητας τους και ο – τυχόν – επαναπροσδιορισμός των διδακτικών μας στόχων.

Οι εξετάσεις FCEfs (Cambridge) και ECCE (Michigan) αφορούν στο επίπεδo B2 και αποτελούν απόδειξη ότι οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοούν και να γράφουν Αγγλικά σε επίπεδο που τους επιτρέπει να εργαστούν και να σπουδάσουν σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον.

Διενεργούνται 2-3 φορές τον χρόνο και οι υποψήφιοι εξετάζονται και στις 4 δεξιότητες (Reading, Writing, Speaking, Listening) και οι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν και μέσω υπολογιστή. Αναλυτικές οδηγίες και ενημέρωση γονέων θα γίνεται κάθε χρόνο πριν από την περίοδο των εγγραφών.

Το One Way Success μπορεί, λόγω της μακράς εμπειρίας, σε αυτά τα επίπεδα να εγγυηθεί τη άρτια προετοιμασία ΟΛΩΝ των μαθητών μας ανεξαρτήτως μαθησιακού προφίλ ή δυσκολιών. Το υλικό της προετοιμασίας τους, πέραν των Practice Tests, δίνεται δωρεάν από το κέντρο μας από την πρώτη κιόλας ημέρα της προετοιμασίας των μαθητών μας η οποία είναι ενσωματωμένη στην διδακτέα ύλη.

Σε προκαθορισμένες ημερομηνίες οι μαθητές μας θα γράφουν τεστ προσομοίωσης (mock exams) προκειμένου να καθορίζεται ο βαθμός ετοιμότητας τους και ο – τυχόν – επαναπροσδιορισμός των διδακτικών μας στόχων.

Οι εξετάσεις CAE (Cambridge) και ALCE (Michigan) αφορούν στο επίπεδo Γ1 και αποτελούν απόδειξη ότι οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοούν και να γράφουν Αγγλικά σε επίπεδο επαγγελματία του τομέα των επιχειρήσεων ή προπτυχιακού πανεπιστημιακού φοιτητή.

Διενεργούνται 2-3 φορές τον χρόνο και οι υποψήφιοι εξετάζονται και στις 4 δεξιότητες (Reading, Writing, Speaking, Listening) και οι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν και μέσω υπολογιστή. Αναλυτικές οδηγίες και ενημέρωση γονέων θα γίνεται κάθε χρόνο πριν από την περίοδο των εγγραφών.

Το One Way Success μπορεί, λόγω της μακράς εμπειρίας, σε αυτά τα επίπεδα να εγγυηθεί τη άρτια προετοιμασία ΟΛΩΝ των μαθητών μας ανεξαρτήτως μαθησιακού προφίλ ή δυσκολιών. Το υλικό της προετοιμασίας τους, πέραν των Practice Tests, δίνεται δωρεάν από το κέντρο μας από την πρώτη κιόλας ημέρα της προετοιμασίας των μαθητών μας η οποία είναι ενσωματωμένη στην διδακτέα ύλη.

Σε προκαθορισμένες ημερομηνίες οι μαθητές μας θα γράφουν τεστ προσομοίωσης (mock exams) προκειμένου να καθορίζεται ο βαθμός ετοιμότητας τους και ο – τυχόν – επαναπροσδιορισμός των διδακτικών μας στόχων.

Οι εξετάσεις CPE (Cambridge) και ECPE (Michigan) αφορούν στο επίπεδo Γ2 και αποτελούν απόδειξη ότι οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοούν και να γράφουν Αγγλικά σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν με ευχέρεια σε απαιτητικές ερευνητικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές καταστάσεις.

Διενεργούνται 2-3 φορές τον χρόνο και οι υποψήφιοι εξετάζονται και στις 4 δεξιότητες (Reading, Writing, Speaking, Listening) και οι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν και μέσω υπολογιστή. Αναλυτικές οδηγίες και ενημέρωση γονέων θα γίνεται κάθε χρόνο πριν από την περίοδο των εγγραφών.

Το One Way Success μπορεί, λόγω της μακράς εμπειρίας, σε αυτά τα επίπεδα να εγγυηθεί τη άρτια προετοιμασία ΟΛΩΝ των μαθητών μας ανεξαρτήτως μαθησιακού προφίλ ή δυσκολιών. Το υλικό της προετοιμασίας τους, πέραν των Practice Tests, δίνεται δωρεάν από το κέντρο μας από την πρώτη κιόλας ημέρα της προετοιμασίας των μαθητών μας η οποία είναι ενσωματωμένη στην διδακτέα ύλη.

Σε προκαθορισμένες ημερομηνίες οι μαθητές μας θα γράφουν τεστ προσομοίωσης (mock exams) προκειμένου να καθορίζεται ο βαθμός ετοιμότητας τους και ο – τυχόν – επαναπροσδιορισμός των διδακτικών μας στόχων.

Πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Β1, Β2, C1, C2. Εκδίδεται από Κρατικό φορέα της Ιρλανδίας, συνεπώς αποτελεί ένα πτυχίο με διεθνές κύρος, αναγνώριση και αξιοπιστία. Το TIE εξετάζει την ικανότητα του υποψηφίου να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση του υποψηφίου εστιάζεται στο να βελτιώσει τις ικανότητές του να μιλάει και να γράφει και όχι ν’ απομνημονεύσει λέξεις και κανόνες γραμματικής. Οι εξετάσεις διεξάγονται όταν ο υποψήφιος ή το τμήμα είναι έτοιμο και όχι αποκλειστικά 2 φορές το χρόνο.

Από τον Φεβρουάριο του 2014 έχει λάβει αναγνώριση από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα B1, B2, C1, C2. Η βάση είναι το 51% και στις 4 γνωστικές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα. Κάτι ιδιαίτερα ευνοϊκό, είναι ότι για 3 έτη ο κάθε υποψήφιος διατηρεί τις δεξιότητες στις οποίες πέτυχε και επαναλαμβάνει τις άλλες όσες φορές χρειαστεί, με το αναλογούν εξέταστρο. Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Μάιο και Δεκέμβριο).

Διεθνής οργανισμός, από τους μεγαλύτερους εξεταστικούς φορείς της Μεγάλης Βρετανίας με 62 χρόνια εμπειρίας. Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα B1, B2, C1, C2. Δίνεται η δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης αποτυχόντων σε όλα τα επίπεδα. Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Μάιο και Δεκέμβριο).

Οι εξετάσεις διενεργούνται 2 φορές το χρόνο και αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα B1, B2, C1, C2.

Οι εξετάσεις διενεργούνται 2 φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούνιο) και αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα B1, B2, C1, C2. Η βάση για όλες τις δεξιότητες είναι το 50% για όλα τα επίπεδα. Οι βαθμοί όλων των Units συμψηφίζονται. Δίδεται η δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης για τους αποτυχόντες μαθητές.